میتوانم دنیا را یک دستی فتح کنم،
به شرطی که

دست دیگرم در دست خــــــــــدا باشد . . .!