تبلیغات
بی عنوان - (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)

بی عنوان

به نام خـــدایی که هیچــ ــ گـــاه دغدغه ی از دست دادنش را ندارم

(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃) (●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)(●̮̮̃•̃)هَمیــشه رو بــه نــور بایســت ،

اگــر میخواهــی تصویــر زندگــی ات سیــاه نیفتــد .

هَمیــشه خــودت را نَــقد بــدان ،

تــا دیگــران تــو را بــه نسیــه نفروشنــد !

سعــی کـُـن استــاد تغیــیر باشــی ،

نــه قربــانی تقدیــر ..

در زندگــی ات بــه کســی اعتمــاد کن کــه به آن ایمــان داری ،

نــه احســاس !

و هَـــرگــز ،

بــه خاطــر مَردم تغیــیر نکــن !

زیــرا کــه این جماعــت ،

هــر روز تــو را جــور دیگــری میخواهنـــد !


http://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIFhttp://gazo.emoji7.jp/img/054bu_753341/%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F_m.GIF
[ دوشنبه 19 اسفند 1392 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ donya ]

[ نظرات() ]